Programa «Emprega Muller 2020»

Beneficiarios:

Empresas e autónomos, calquera que sexa a forma xurídica, que contraten mulleres desempregadas por cuenta allea.

Proxectos subvencionables:

A) BONO CONTRATACIÓN: contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020. Subvencionanse:

 1. Contratacións indefinidas iniciais a tempo completo.
 2. Contratacións temporais cunha duración mínima de 12 meses a tempo completo. Calquer modalidade temporal excepto o contrato para a formación e aprendizaxe.
 3. Transformacións de contratos temporais en indefinidos a tempo completo, excepto a modalidade de fixo descontinuo que poderá ter unha xornada parcial en cómputo anual.
 4. Incrementos de xornada de contratos indefinidos de tempo parcial a completo, realizadas entre 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020.

REQUISITOS

 1. Como consecuencia da contratación indefinida inicial ten que incrementar o cadro de personal fixo e neto da empresa, respecto dos tres meses anteriores ao mes de realización da contratación.
 2. Como consecuencia da trnasformación do contrato temporal en indefinido ten que incrementar o cadro de personal fixo da empresa, respecto aos tres meses anteriores ao mes de realización da transformación.
 3. Como consecuencia da contratación temporal inicial ten que incrementar o emprego neto da empresa respecto aos tres meses anteriores ao mes da contratación.

Non se incentivará a transformación de contratos temporais en indefinidos sempre que transcorresen máis de 24 meses dende a súa celebración inicial, excepto aquelas modalidades temporais cuxa normativa permita unha duración superior a este prazo, computándose todas as modalidades contractuales celebradas sen ruptura de continuidad.

B) BONO FORMACIÓN: (opcional) Dentro de los tres primero meses desde el inicio de la relación laboral con fecha límite el 30 de noviembre de 2019. Dirigido a las personas contratadas para llevar a cabo acciones formativas que mejoren sus conocimientos y habilidades relacionadas con el puesto de trabajo, con excepción de los casos de incremento de jornada o transformación.

REQUISITOS:

 1. A muller traballadora que recibe a formación ten que ser a mesma que participa no programa bono contratación.
 2. Acción formativa de duración mínima de 70 horas no caso de contratos indefinidos iniciales e de 50 horas no caso de contratos temporais.
 3. Exclúese a formación na modalidade teleformación e a distancia.
 4. Realizarase dentro dos tres primeiros meses desde o inicio do contrato e deberá estar rematada o 30 de novembro de 2020. Para contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020 a acción formativa levarase a cabo no prazo de 3 meses contados a partir do 8 de xaneiro de 2020.
 5. Exclúese formación que supoña cumprimento de obrigas legais en materia de prevención.

CONTÍA

 • As contratacións indefinidas iniciais: 12.000 €
 • As contratacións temporais duración 12 meses: 6.000 €

Para estas modalidades de contratación establécese un incremento do 25% cando: o centro de traballo esté situado nun concello rural, se a muller contratada é emigrante retornada, se ten máis de 45 anos, se é unha empresa con máis de 50 traballadores e cunha taxa de estabilidade igual ou superior ao 70%, se a actividade da empresa pertence ao ámbito de sectores estratéxicos.

 • As transformacións de contratos temporais en indefinidos a tempo completo: 4.000 €
 • O incremento da xornada laboral dun contrato indefinido de tempo parcial a completo: 2.000 €

Bono formación

 • 4.000 € no caso de contratacións indefinidas iniciais.
 • 2.000 € no caso de contratacións temporais cunha duración inicial mínima de 12 meses.

PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 1. Para as contratacións, transformacións ou incremento da xornada realizados entre o 1 de outubro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020, as solicitudes poderán presentarse ata o 7 de marzo de 2020.
 2. Para as contratacións, transformacións ou incrementos de xornada realizados a partir do 7 de xaneiro, as solicitudes deberán presentarse hasta o último día do segundo mes siguiente á data de inicio da relación laboral.
 3. En calquer caso o prazo máximo remata o 30 de setembro de 2020.